Aanmelden of opzeggen

Nieuwe leden kunnen zich per mail aanmelden bij de secretaris via info@fotokringuithoorn.nl
Het lidmaatschap van de vereniging vangt aan door:

 • Het ontvangen, per email, van een bevestiging van het lidmaatschap van de secretaris, en
 • Het betalen van de contributie voor het verenigingsjaar,
  dan wel een evenredig deel daarvan wanneer het lidmaatschap gedurende het lopend verenigingsjaar aanvangt. Een evenredig deel is een n/12e deel van de contributie voor het verenigingsjaar, waarbij n het aantal maanden is van de aanvang van het lidmaatchap tot het einde van het verenigingsjaar.
  Het verenigingsjaar loopt van 1 september van een kalenderjaar, tot en met 31 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar.

Het lidmaatschap kan aan het eind van het verenigingsjaar worden beëindigd door:

 • De schriftelijke opzegging per email door het lid bij de secretaris of de penningmeester, uiterlijk in de maand juli van het verenigingsjaar.
  Na opzegging blijft het opzeggend lid tot en met 31 december van dat kalenderjaar lid van de Bond van Nederlandse Amateurfotografen Verenigingen (de Fotobond) en hun afdeling Kennemerland.
  Er vindt in geen geval enige restitutie plaats van reeds betaalde contributie voor het verenigingsjaar.